Πρόσκληση εντός Νοεμβρίου για μέτρο που πριμοδοτεί με 10% του τζίρου μέλη σε ομάδες παραγωγών

Η Παρέµβαση απευθύνεται σε νέες Οµάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών και στο πλαίσιο της Παρέµβασης παρέχεται ενίσχυση σε ετήσια βάση µε τη µορφή ποσού στήριξης (κατ’ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εµπορεύσιµης αξίας των προϊόντων της οµάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών.

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως: 10% της της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο κατά το 1ο έτος µετά την αναγνώριση. 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο κατά το 2ο έτος µετά την αναγνώριση, 6% για το τρίτο έτος, 4% για το τέταρτο και 2% για το πέµπτο. Ο ελάχιστος αριθµός µελών είναι ο εξής:

α) Για τις Οµάδες Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι 12 και ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγωγής 100.000 ευρώ. Το ανωτέρω όριο δεν ισχύει για τις βιολογικές Οµάδες, για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και για τις ορεινές περιοχές για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαµορφώνονται στο 50%.

β) Για τις Οµάδες Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι 8 και ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγωγής 100.000 ευρώ. Το ανωτέρω όριο δεν ισχύει για τις βιολογικές Οµάδες Παραγωγών, για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και για τις ορεινές περιοχές , για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαµορφώνονται σε πέντε (5) µέλη και 50.000 ευρώ ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγωγής.

γ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι 30 και ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγωγής 300.000 ευρώ.

δ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι 20 και ελάχιστη αξία διακινούµενης παραγωγής 300.000 ευρώ. Τα ανωτέρω όρια διαµορφώνονται στο 50% για τις βιολογικές Οργανώσεις, για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και σε ορεινά.

ΠΗΓΗ