ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων επιδιώκεται ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης/ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που προβαίνουν σε ορθολογικές πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών, η προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά και η ενίσχυση της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε ποιους απευθύνεται Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης. Περίοδος υποβολής 7/9/2020 – 6/11/2020 Όροι και προϋποθέσεις Επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται από 20% έως 55%. Τι χρηματοδοτείται Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 25% του επενδυτικού σχεδίου. Μηχανήματα – εξοπλισμός: έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Μεταφορικά μέσα: έως 30% του επενδυτικού σχεδίου. Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών: έως 5% του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης. Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: έως 5% του επενδυτικού σχεδίου. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις: έως 15% του επενδυτικού σχεδίου. Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού: έως 10% του επενδυτικού σχεδίου. Τεχνική/ Συμβουλευτική υποστήριξη: έως 10% του επενδυτικού σχεδίου .