• Δασική χαρτογράφηση
  • Θεματική ψηφιακή χαρτογράφηση
  • Τηλεπισκόπηση
  • Φωτοερμηνεία
  • Φωτογραμμετρία
  • Εφαρμογές GIS
  • Ψηφιοποίηση αναλογικών δεδομένων
  • CAD υπηρεσίες