ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς:
α. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.
β. Της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών σχεδίων της παραγωγής
βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού.
γ. Της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
2. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης:
α. Δημιουργία νέας μονάδας.
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν
έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν
υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και
έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
1. Εμπορική εταιρεία,
2. Συνεταιρισμός,
3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.
Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
4. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες
δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
5. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
6. Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
α. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
β. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
γ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων.
Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000 ευρώ μόνο για το
καθεστώς «Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια».
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων.
2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού.
3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του
χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
4. Αγορά ελκυστήρα και παρελκομένων.
5. Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού.
6. Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
7. Μεταφορά τεχνολογίας.
8. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας.
9. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας.
10. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
11. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
12. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
13. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
7. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις